Курсът КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ е за студентите от ФТК

Мрежова и информационна сигурност - магистри

Основи на компютърната техника е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността "Електроника”  Факултет по електронна техника и технологии (ФЕТТ) на Технически Университет - София за образователно-квалификационната степен "бакалавър".

Знанията по Основи на компютърната техника създават предпоставки за по-добро разбиране на основните принципи на компютърната обработка и приложението и при други основни и специализиращи дисциплини.

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните принципи на компютърната обработка, организацията на изчисленията и микроархитектурните особености в съвременните процесори, както и с базовата структура и архитектурните особености на последователни, паралелни и разпределени компютърни системи.