Дисциплината представя проблемите свързани с осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи чрез прилагане на международно приети стандарти и съответните изискванията. Прави се въведение в областта с основните определения и концепции в това направление. Представят се най-важните световни, европейски и национални политики, подходи, стандарти и набор с изисквания за оперативна съвместимост на информационните системи, както и съответните методи и технологии за постигането им чрез модела на данните и регистрите. 

Целта на учебната дисциплина  е да дадат знания на студентите за използване на методите и средствата за интернет електронно управление,  умения за анализ и проектиране на ефективно и сигурно работещи интернет базирани системи за управление на административните дейности, бизнес процеси и електронни услуги.  Също да се запознаят в необходимата степен с особеностите на интернет електронния бизнес и да могат да прилагат чрез стандартни и свои разработки способите, стратегиите и техниките за реализация на конкретни комерсиални схеми в Интернет.

Дисциплината представя проблемите свързани с: Информационен модел, Нива на описание на информационните модели, Основни концептуални модели - Йерархичен модел, Мрежов модел, Релационен модел, Обектно-ориентиран модел; Проектиране  на  бази  от данни - езици  за  описание  на  концептуалния модел на данните - E-R, ORM, UML; Етапи на проектирането - Снимане на съществуващото състояние, Моделиране на данните,  Бизнес правила,  Функционални ограничения, Обработка, Външни модели, Верификация на модела; Архитектура на информационните системи, Клиент сървър, Трислойна архитектура, WEB базирани приложения; Съвременни бази от данни, Разпределени бази от данни, Складове от данни;  Анализ на данните. Предвидените  лабораторни упражнения способстват за осмисляне на лекционния материал и спомагат за формиране на практически умения.


Дисциплината “Информационна сигурност” има за цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти  и техники в областта на мрежовата и информационна сигурност. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават задачи, свързани с за избор на ефективни средства за защита на компютърни системи и мрежи и ще могат да ги прилага на практика.